ANSKAFFELSE AV MIDLER 
Tilskudd 
Offentlige tilskudd90,588
Innsamlede midler og gaver588,469
Inntekter fra operasjonelle aktivteter 
Aktivitet som oppfyller formål20,026
Aktivitet som skaper inntekter115,885
Finans- og investeringsinntekter514,911
Inntekter fra utleievirksomhet4,000
SUM ANSKAFFEDE MIDLER TIL FORMÅL1,333,879
  FORBRUKTE MIDLER 
SUM FORBRUKTE MIDLER1,084,509
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT249,370
  TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL 
Annen formålskapital249,370
SUM DISPONERING249,370
BALANSE PR 31.12
EIENDELER 
Sum immaterielle eiendeler og varige driftsmidler3,515,953
Sum finansielle anleggsmidler10,237,946
SUM ANLEGGSMIDLER13,753,900
SUM OMLØPSMIDLER2,085,440
SUM EIENDELER15,839,339
  FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 
SUM FORMÅLSKAPITAL13,373,055
  GJELD   
Sum langsiktig gjeld2,447,366
Sum kortsiktig gjeld18,918
SUM GJELD2,466,284
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD15,839,339

Last ned fullt regnskap her:

Last ned revisorberetning her: