ANSKAFFELSE AV MIDLER2019
Tilskudd 
Offentlige tilskudd58 056
Andre tilskudd1 100 000
Innsamlede midler og gaver1 026 941
Inntekter fra aktiviteter189 269
Finans- og investeringsinntekter699 735
SUM ANSKAFFEDE MIDLER TIL FORMÅL3 074 029
  
FORBRUKTE MIDLER 
Kostnader til anskaffelse av midler40 524
Kostnader til formålet1 603 720
SUM FORBRUKTE MIDLER1 644 244
  
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT1 429 785

Balanse pr 31.12.2019

EIENDELER20192018
Faste eiendommer3 173 1703 335 370
Driftsløsøre473 900500 000
Sum varige driftsmidler3 647 0703 835 370
   
Finansielle anleggsmidler  
Investering i datterselskap30 00030 000
Langsiktige fordringer10 267 7239 429 811
Sum fin. anleggsmidler10 297 7239 459 811
Sum anleggsmidler13 944 79413 295 181
   
Omløpsmidler  
Kundefordringer23 15028 074
Kortsiktig fordring datterselskaper72 081
Andre fordringer8 40047 175
Bankinnskudd, kontanter o.l.1 584 380949 990
Sum omløpsmidler1 688 0111 025 239
   
SUM EIENDELER15 632 80414 320 420
Formålskapital og gjeld20192018
Formålskapital13 123 68511 693 900
Gjeld2 509 1202 626 521
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD15 632 80414 320 420