Resultat20182017
Driftsinntekter1 562 2202 703 241
Driftskostnader1 205 7901 849 905
Driftsresultat356 430853 336
Finansinntekter505 113354 063
Finanskostnader89 700122 475
Netto finans415 413231 588
   
Årsresultat771 843 1 084 923

Balanse pr 31.12.2018

Eiendeler20182017
Faste eiendommer3 335 3703 540 623
Driftsløsøre500 000542 116
Sum varige driftsmidler3 835 3704 082 739
   
Finansielle anleggsmidler  
Investering i datterselskap30 00030 000
Lån til foretak i samme konsern80 3694 195
Langsiktige fordringer9 429 8118 396 586
Sum fin. anleggsmidler9 540 1808 396 586
Sum eiendeler13 375 55112 479 325
   
Fordringer  
Kundefordringer28 07443 701
Andre fordringer47 17514 708
Sum fordringer75 24958 409
   
Bankinnskudd, kontanter og lignende807 318194 106
Sum omløpsmidler882 567252 515
   
SUM EIENDELER14 258 11812 731 841
Egenkapital og gjeld  
Egenkapital11 671 34710 899 505
Langsiktig gjeld2 500 2211 832 336
Sum egenkapital og gjeld14 258 11812 731 841