Styrets beretning

styret2014

Styret for BKM Valdres består av:

Styreleder: Terje Hansson

Styremedlemmer: Joel Olsen, Allan Olsen, Maria Kulterud og Vegard Lindberg

Varamedlem: Charlotte Kulterud

Styrets viktigste ansvar er å forvalte eiendommer og midler til beste for BKM Valdres. På den måten etterstreber vi å opprettholde en god og sunn økonomi. 2015 ble intet unntak i så måte og styret er veldig takknemlig for den interesse og støtte vi opplever.  BKM Valdres har en allerede etablert spareplan, som vil bidra til å sikre fremtidige generasjoner gode betingelser.  Dette har full oppslutning blant medlemmene. Den iver og glede det enkelte medlem utviser inspirerer stort i arbeidet.  Vi søker å levere kvalitet i alle ledd ved å forvalte BKM Valdres verdier med stor respekt. BKM Valdres har ingen fast ansatte og alt er basert på frivillighet.

Det ble avholdt årsmøte hvor alle medlemmer fikk mulighet til å delta. Her ble årsberetning og regnskap fremholdt. Styret  legger vekt på størst mulig grad av åpenhet og brukermedvirkning. Etter at det formelle møtet var avsluttet ble det informert om aktuelle saker. Dette åpnet, i sin tur, for spørsmål og kreative forslag.  Styret er takknemlig og hørsom for alle innspill til forbedringer.

En viktig intensjon for BKM Valdres er at barn og unge skal få tilbud om sunne og gode aktiviteter. Skal vi oppnå dette må vi ha gode rammebetingelser. I tillegg til omsorg og respekt handler det om egnede lokaler og muligheter for tilrettelegging for diverse aktiviteter. BKM Valdres ønsker å være i forkant, slik at vi fortløpende kan møte disse behovene. Behov som nødvendigvis vil dukke opp i en menighet i vekst og utvikling. Medlemmene i BKM Valdres har stort fokus på dette, og har  jobbet jevnt og trutt med stort engasjement. Iver og glede er viktige stikkord for å beskrive innsatsen. Vi ville nå våre mål og om mulig forsere dem, noe vi i stor grad har lykkes med i 2015.

Årsberetning og regnskap 2015 kan lastes ned her

For styret i BKM Valdres
Terje Hansson

BKM ValdresStyrets beretning