Start

BCC Valdres

BCC Valdres er knyttet opp mot Brunstad Christian Church (BCC) når det gjelder tro og teologi, men er både juridisk og økonomisk en selvstendig forening. BCC Valdres er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. Ved sin personlige deltakelse og engasjement, samt utpregede omsorg for den oppvoksende slekt ble han på mange måter en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet, ga Smith sann hjelp i livet, og er kjernen i vår forkynnelse.

Kontakt

BCC Valdres
Bagnslinna 168
2930 Bagn

Org.nr: 980549100 

E-post: bkmvaldres@outlook.com