Start

BKM Valdres

Brunstad Kristelige Menighet Valdres 

BKM Valdres er knyttet opp mot Brunstad Christian Church (BCC) når det gjelder tro og teologi, men er både juridisk og økonomisk en selvstendig forening. BKM Valdres er forankret i den tro og lære som Hortens-mannen Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. Ved sin personlige deltakelse og engasjement, samt utpregede omsorg for den oppvoksende slekt ble han på mange måter en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. Overbevisning om syndsforlatele ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet ga Smith sann hjelp i livet, og er kjernen i vår forkynnelse.